ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1172

+ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

   Ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γα­πη­τά,

   Ἡ γλυ­κύ­της τῆς Ἁ­γί­ας Νυ­κτὸς τῶν Χρι­στου­γέν­νων πε­ρι­βάλ­λει καὶ πά­λιν τὸν κό­σμον. Καὶ ἐν μέ­σῳ τῶν ἀν­θρω­πί­νων κα­μά­των καὶ πό­νων, τῆς κρί­σε­ως καὶ τῶν κρί­σε­ων, τῶν πα­θῶν καὶ τῶν ἐ­χθρο­τή­των, τῶν ἀ­νη­συ­χι­ῶν καὶ τῶν ἀ­πο­γο­η­τεύ­σε­ων, προ­βάλ­λει μὲ τὴν ἰ­δί­αν ὡς καὶ ἄλ­λο­τε γο­η­τεί­αν, πραγ­μα­τι­κὸν καὶ σύγ­χρο­νον ὅ­σον πο­τέ, τὸ μυ­στή­ρι­ον τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Θε­οῦ, προ­τρε­πό­με­νον ἵ­να «δι­και­ο­σύ­νην μά­θω­μεν οἱ ἐ­νοι­κοῦν­τες ἐ­πὶ τῆς γῆς» (πρβλ. Ἠσ. κς΄, 9), ὅ­τι «ἐ­τέ­χθη ἡ­μῖν σή­με­ρον Σω­τήρ» (Λουκ. β΄, 11).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ