ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
* * *


   Ἀ­δελ­φοί καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ εὐ­λο­γη­μέ­να,

   Δι­ὰ τῆς χά­ρι­τος καὶ τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας τοῦ Θε­οῦ εἰ­σερ­χό­με­θα ἀ­πὸ τῆς αὔ­ρι­ον εἰς τὸ στά­δι­ον τῆς Ἁ­γί­ας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, τῆς κα­ταλ­λη­λο­τέ­ρας πε­ρι­ό­δου δι­ὰ τὴν στρο­φὴν τῆς ἀν­θρω­πί­νης ψυ­χῆς, τῆς ἰ­δι­κῆς μας ψυ­χῆς, πρὸς τὸν Κύ­ρι­ον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ