ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

          Πώς να αγαπήσουμε την Εκκλησία και να τρέχουμε σ’ αυτήν, όταν δεν γνωρίζουμε τι είναι η Εκκλησία και τι γίνεται κατά την ώρα της θείας Λειτουργίας;
            Πρώτα-πρώτα να μη λησμονούμε ποτέ ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και οι πιστοί Χριστιανοί είναι τα μέλη Του. Γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: << Εκκλησίας ουδέν ίσον ( τίποτε δεν είναι ίσο με την Εκκλησία). Μη απέχου Εκκλησίας ουδέν γαρ Εκκλησίας ισχυρότερον. (Μην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την Εκκλησία). Η ελπίς σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία>>.
            Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει γράψει πολλά για την Εκκλησία, τους Χριστιανούς και την ωφέλεια που παίρνουν όσοι εκκλησιάζονται. Με πόνο ψυχής σημειώνει τα εξής: << Ω της αφάτου συγκαταβάσεως του Θεού! Ω της μεγάλης περί τους Χριστιανούς ευεργεσίας και χάριτος! Αχ! Άλλ’ οι Χριστιανοί την σήμερον δεν στοχάζονται αυτήν την άφατον του Θεού συγκατάβασιν, ούτε αισθάνονται με τελειότητα αυτήν την υπερβολικήν ευεργεσίαν και χάριν διά μέσου της οποίας οι θνητοί και γήινοι αξιώνονται να συνομιλούν με τον αθάνατον και ουράνιον Βασιλέα, όσες φορές θελήσουν να υπάγουν εις τον άγιο Ναόν του, αλλά άλλος μεν από την πραγματείαν του και τέχνην εμποδιζόμενος, έτερος δε από την φροντίδα και μέριμνα γυναικός και παίδων και οίκου…..μόλις και μετά βίας πηγαίνουν εις τον Ναόν του Κυρίου και τότε πάλιν δεν στέκονται εις αυτόν καθώς πρέπει μετά φόβου και ευλαβείας, αλλά η συνομιλούν ένας με τον άλλον, η γελούν ή με αμέλειαν και οκνηρίαν ακροάζονται τα θεία λόγια, αφίνοντς τον νούν τους να περιπλανάται εδώ και εκεί και ουδεμίαν προσοχήν έχοντες>>.(Χρηστοήθεια, σελ. 293)

Πηγή: Κάθε Κυριακή στην Εκκλησία (Αρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε η ανάρτηση;